Vad är diskriminering? Med diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Olika former av diskriminering

Diskriminering är ett brett begrepp och det kan vara svårt att veta hurvida det är diskriminering eller inte, samt var man ska vända sig. 
Har du frågor kring diskriminering kontakta oss så berättar vi mer!

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) avses med diskriminering; 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

Att ge instruktioner att diskriminera är heller inte tillåtet. Att ge order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande (exempelvis chef) till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till; 
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse,Trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,

Sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet

Det är den drabbades upplevelse av situationen som avgör kränkningen. Diskriminering förutsätter att en enskild person drabbas negativt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det finns också situationer då det kan vara fråga om brottsliga handlingar till exempel vid förtal, ofredande eller hets mot folkgrupp som ska anmälas till polisen.

Kontakta oss